Před zahájením stavby

- zadání zakázky

- výběr dodavatele stavby

- vyhledání dodavatele pro speciální technologie

- spolupráce s projektantem – konzultace projektu z hlediska

proveditelnosti a budoucích rizik

- proškolení zákazníka o možnostech stavebních technologií

Stavební dozor v průběhu stavby

- kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace

- operativní řešení konstrukčních detailů

- koordinace postupů řemesel v čase a prostoru

- kontrola zakrývaných konstrukcí

- fotodokumentace v průběhu výstavby

- organizace kontrolních dnů, kontrola harmonogramů

- přebírka jednotlivých etap výstavby

- pomoc při projednávání dokladů se stavebním úřadem

a dotčenými orgány